Trafikavstängningar | Stockholm

Allmänna Villkor

featured image for page Allmänna Villkor

Allmänna Villkor

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR

För uthyrning av utrustning och maskiner från Halleskog & Hansson AB nedan kallat HH.

§1 Tillämplighet

Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas vid uthyrning av all utrustning om inte annat avtalats mellan HH och hyrestagaren.

§2 Hyresobjekt

All hyresmateriel levereras fritt från HH:s förråd och skall återlämnas till HH:s förråd om inget annat avtalats.
Där HH ordnar med hyrobjekt från annan ort skall hyrestagaren om inget annat avtalats stå för eventuella merkostnader som detta medför.
HH skall vid förfrågan tillhandahålla instruktioner för handhavande, tillsyn och skötsel av hyresobjekten. Om hyrestagaren så begär skall instruktionerna levereras skriftligt. Ej återlämnade skriftliga dokumentationer eller protokoll debiteras.

§3 Reklamation

HH utlämnar hyresobjekten genomgångna och i funktionsdugligt skick. Anmärkning mot levererat objekt meddelas skriftligt till uthyraren senast 5 dagar efter genomförd utlämning eller leverans där materielen blivit tillgängligt för hyrestagaren.

§4 Användning

Hyresobjekten får endast användas för sådana uppgifter under sådana arbetsuppgifter för vilket det är avsett.
Hyrestagaren är skyldig att hålla HH underrättad om var hyresobjekten förvaras eller används.
Ingrepp som påverkar hyresobjektets funktion eller säkerhetsutrustning får ej göras. Dekaler och annan märkning som identifierar uthyraren får ej avlägsnas, täckas över eller på annat sätt förändras.

§5 Ansvar

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjekt samt för skador som inte utgör normal förslitning. Skador anmäls till HH snarast möjligt för beslut om hyr objektet skall repareras.
Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden. Vid stöld ansvarar hyrestagaren för att polisanmälan sker.
Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skador som genom hyresobjektet uppkommer för hen själv eller tredje man.
HH svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av HH:s vårdslöshet. HH ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott.
Uthyraren håller hyresobjekt trafikförsäkrade där så erfordras. Självrisken bekostas dock av hyrestagaren.

§6 Tillsyn och vård

Hyresobjekten skall under uthyrningsperioden vårdas enligt av HH utfärdade föreskrifter gällande tillsyn och vård. Erforderligt bränsle, smörjmedel samt slit- och förbrukningsdelar bekostas av hyrestagaren.
Vid återlämning skall hyresobjekt med hänsyn till normal förslitning vara i gott skick. I annat fall är HH berättigad att vidta nödvändig reparation och rengöring på hyrestagarens bekostnad. Normal förslitning: Små kantskrap som ej påverkar produktens funktion, inget klotter, klistermärken eller motsvarande godkänns.

§7 Hyresberäkning

Hyra beräknas enligt vid tidpunkt gällande prislista. Avtalad dagshyra avser hyrpris per hyresobjekt och kalenderdag.
Hyrestid beräknas om inget annat avtalats från och med den dagen objektet blir tillgängligt för hyrestagaren till och med den dagen objektet återlämnas enligt §2.
Hyrmaskiner uthyres för användning i skift om högst 8 timmar per dag om inget annat avtalats. Hyrestagaren skall utan dröjsmål meddela HH om förändringar avseende användningstider såsom längre pass eller fler skift.
För hyrmaskiner debiteras lördag, söndag och helgdag samt skifttillägg enligt HH:s vid tiden gällande prislista.
För samtliga hyresobjekt debiteras hyra under semesterperiod eller annan motsvarande ledighet.

§8 Äganderätt

Hyresobjekt är HH:s egendom och hyrestagaren förvärvar ej äganderätt i samband med hyresavtal.
Hyrestagaren får inte utan uthyrares skriftliga godkännande överlåta detta hyresavtal på annan.

§9 Reparation

Hyrestagaren äger inte rätten att reparera hyrobjekt utan skriftligt godkännande från HH. Hyrestagaren ansvarar dock för utbyte av slitdelar och förbrukningsmateriel i enlighet med §6. Reparationer utförs av HH så snart det är möjligt. HH är inte skyldig att ställa annan egendom till förfogande under reparationstiden om inget annat avtalats.

§10 Återlämning

Vid återlämning skall hyresobjekt med hänsyn till normal förslitning vara i gott skick. I annat fall är HH berättigad att vidta nödvändig reparation och rengöring på hyrestagarens bekostnad. Normal förslitning: Små kantskrap som ej påverkar produktens funktion, inget klotter, klistermärken eller motsvarande godkänns.

§11 Betalningsvillkor

Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt.
Fakturabeloppet skall vara HH tillhanda senast det datum som anges som förfallodatum på fakturan. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 8% samt lagstadgad påminnelseavgift om f.n. 60 kronor.

§12 Återtagande

Om hyrestagarens inte erlägger betalning i tid, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller i övrigt åsidosätter sina åtaganden enligt hyresavtalet äger HH rätten att omedelbart avbryta leverans av tjänster samt återta hyresobjekt på hyrestagarens kostnad.

§13 Force majeure

Vid Force majeure försenas HH:s skyldigheter. Avtal mellan HH och hyrestagaren kan i sådana fall helt eller delvis avslutas av HH eller hyrestagaren. En Force majeure är i händelse av krig, inbördeskrig, revolution, upplopp, statliga åtgärder, strejk, lockout, blockering, elavbrott, telefon- eller internettjänst, naturkatastrofer, brand eller liknande händelser för oss eller våra leverantörer. HH kommer under sådana omständigheter göra allt vi kan för att lösa leverans till våra kunder så snart det är möjligt.

§14 GDPR

All personlig information som sparas hanteras med största försiktighet och enligt GDPR. Informationen vi lagrar kommer inte att säljas eller användas för andra ändamål än att se till att du får bästa möjliga service. Den kommer enbart att användas för att informera dig om marknadsrelaterad information hos HH. Dina personuppgifter får endast lämnas ut till tredje part när det är nödvändigt att uppfylla de ovan beskrivna syftena. Du har rätt att när som helst veta vilken information som sparas om dig i våra system. Denna information kan beställas genom att skicka ett mejl till rental@halleskog-hansson.se. Om informationen är ofullständig eller felaktig har du rätt att få informationen rättad eller raderad. Uppgifterna raderas så snart HH får kännedom om att du inte längre är kontaktperson för bolaget.

§15 Tvist

Svensk lag tillämpas på detta avtal. Tvister som kan uppkomma mellan HH och hyrestagare skall avgöras enligt svensk rätt.

Tveka inte att Kontakta oss