Ta-planer | Stockholm

Ta-planer

Ta-planer

Är en plan över trafikföringen i ett vägarbetsområde. Den visar hur utmärkning med vägmärken, vägmarkeringar samt skydd för trafikantgrupper och andra anordningar ska utföras. Trafikanordningsplan skickar man till väghållaren som ger sitt godkännande innan arbetet kan påbörjas. Vissa väghållare tar ut avgifter för trafikanordningsplaner och deras handläggning med dessa. Väghållare kan även i vissa fall ta ut viten om inte trafikanordningsplan finns eller om den inte följs.

Ta-plan

Exempel på väghållare är Stockholms Stad och Trafikverket.

Fasta avgifter (Stockholms stad):

1 900 kronor för beviljad och handlagd TA-plan
300 kronor för inkommen och avslagen TA-plan
300 kronor i digitaliseringsavgift om handlingar inte inkommer digitalt
900 kronor per platsbesök för tillståndskontroll, anmäld eller oanmäld, vid avvikelse mot tillstånd
900 kronor per påkallat platsbesök före, under och efter trafikomläggning
Tidsbunden avgift är 1 680 kronor per påbörjad vecka från och med den andra veckan.
(2021-01-14)