Trafikmätning | Stockholm

Trafikmätning

Trafikmätning

Att mäta de faktiska trafikvolymerna ger ett otroligt bra underlag för både planerare och beställare om vilka förutsättningar som råder på platsen. Underlaget kan komma väl till hands vid samordning, säkerhetsfrågor och även arbetsmiljörelaterade diskussioner. Mätningar kan med fördel även ske under arbetets gång för att mäta regelefterlevnad samt åtgärder som är gjorda för att tex sänka hastighet förbi arbetsplatsen. Att mäta gång- och cykeltrafik kan vara till nytta för projektet för att få fakta om flödesströmmar och målpunkter. Detta kan vara väldigt bra att ha som underlag för sina avstängningar.

Vi kan även mäta gångströmar till butiker och arbetsområdes påverkan för butiker och näringslivet. Vi hjälper er med tillförlitliga trafikmätningar för alla trafikslag samt analyserar och sammanställer resultatet.